Registrul Agricol

Înscrierea în Registrul Agricol

Registrul agricol este document oficial de evidență primară unitară în care se înscriu date privind: componenţa gospodăriei/exploatației agricole, terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele, pădurile proprietate publică/privată identificate în raport cu grupa funcţională şi vârsta, modul de utilizare a suprafețelor agricole privind suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafețele de teren necultivat, ogoarele, suprafața cultivată în sere şi solarii şi suprafaţa cultivată cu legume în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameistile, suprafețele efectiv irigate în câmp, animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice persoană fizică şi juridică ce deține în proprietate sau în arendă terenuri agricole, terenuri forestiere, animale, păsări şi albine sau de către persoanele juridice care au ca obiect de activitate creșterea animalelor sau cultivarea pământului pe teritoriul comunei I.C. Bratianu. Solicitarea o poate face capul gospodăriei sau oricare alt membru major din familie.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru înscrierea în Registul Agricol se parcurg următorii pași:

1. Prezentarea la sediul Registrului Agricol

Persoana care dorește înscrierea în Registrul Agricol se prezintă la registrul agricol cu actele doveditoare pentru a putea fi înscris în registrul agricol.

2. Înscrierea în Registrul Agricol

Soluţionarea solicitării se face imediat, odată cu înscrierea datelor în registrul agricol, după care se vizează declaraţia de impunere necesară pentru a fi prezentată de către cetăţean Compartimentului de taxe și impozite, pentru impozitare.

Acte necesare

– actele doveditoare privind proprietatea sau arenda proprietăților enumerate mai sus.

Unde se depun actele

Actele se depun la Biroul Registru Agricol

Eliberarea adeverințelor care atestă înscrierile din registrul agricol.

Serviciul presupune eliberarea adeverințelor care atestă înscrierile din registrul agricol necesare la întocmirea dosarelor de bursă, ajutor social, evidența populației şi la diverse instituții (Enel, ENGIE, etc.).

Cine poate solicita acest serviciu

Adeverințele pot fi solicitate de orice persoană care este înscrisă în Registrul Agricol.

Pașii ce trebuie urmați

Pentru eliberarea adeverinţelor care atestă înscrierile din registrul agricol se parcurg următorii pași:

Prezentarea la Biroul Registru Agricol

Cetăţeanul se prezintă la Biroul Registru Agricol, unde depune o solicitare în scris în care se precizează numele adresa si pentru ce solicită adeverinţa.

Depunerea actelor

Cererea împreună cu celelalte acte necesare se depun la Biroul Fond Funciar si Registru Agricol

Ridicarea adeverinței

Timpul de rezolvare a adeverinţelor este de 3 zile.
Adeverința se ridică de la Biroul Registru Agricol

Acte necesare

– cerere

– acei cetățeni care nu au poziţie de registrul agricol vor completa o declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine teren agricol pe raza municipiului Tulcea şi nici în alte localităţi din ţară, pe care o ataşează cererii

– pentru adeverințele de ajutor social şi șomaj nu se depune la solicitare timbru fiscal

– pentru adeverinţele necesare la evidenţa populaţiei este obligatoriu ca solicitantul sa aibă poziţie de registru agricol ( sa deţină teren agricol casa şi anexe).

Unde se depun actele

Actele necesare se depun la Biroul Registru Agricol

Solicitarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol conform Legii nr. 145 din 2014

Atestat de producător reprezintă documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică.

Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol este documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

Cine poate solicita aceste documente

Atestatul de producător și carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pot fi solicitate de orice persoană care este înscrisă în Registrul Agricol şi care este producător de legume, fructe, flori sau produse animaliere.

Pașii ce trebuie urmați pentru obținerea unui atestat de producător si/sau carnet de comercializare

1. Prezentarea la Biroul Registrul Agricol

Cetăţeanul se prezintă la Biroul Biroul Registrul Agricol unde va completa o cerere tip, cu produsele şi cantităţile pentru care solicită atestatul de producător.

2. Constatarea în teritoriu

În termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii va fi vizitat de consilierul de specialitate pentru a constata existența culturii sau a animalelor şi a evalua cantităţile de produse care sunt menționate în cerere de solicitant.

Acte necesare pentru eliberarea atestatului de producător și/sau carnet de comercializare:

• Cerere tip
• Chitanță în valoare de 80 lei atestat de producător și carnet de producător plătită la casieria Primăriei comunei I.C. Bratianu.