Asistenta Sociala

  ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBȚINEREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DE CĂTRE PERSOANA CU DEFICIENȚĂ FUNCȚIONALĂ GRAVĂ


  – copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;

  – opțiunea persoanei cu deficiență funcțională gravă – de la D.G.A.S.P.C. Tulcea;

  – copii după actele de identitate ale membrilor familiei;

  – copii după certificatele de naștere ale membrilor familiei;

  – copie după certificatul de căsătorie;

  – copie după certificatul de deces (unde este cazul);

  – actele medicale din care să rezulte diagnosticul persoanei solicitante a indemnizației lunare;

  – copie după decizia de pensie și cuponul de pensie al persoanei cu deficiență funcțională gravă;

  – ancheta socială efectuată de către membrii S.P.A.S. – din cadrul Primăriei comunei I.C. Bratianu;

  – cererea persoanei cu deficiență funcțională gravă sau a reprezentantului legal a acesteia, pentru acordarea indemnizației lunare – de la Primăria comunei I.C. Bratianu.

  ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ALOCAȚIE DE STAT PENTRU COPII

  – copie BI / CI a ambilor părinți;

  – certificatul de naștere al minorului în copie și original;

  – declarație tip – pentru minorii care au vârstă școlară și nu frecventează cursurile școlare;

  – livretul de familie (unde este cazul);

  – extras de cont (dacă se solicită virarea sumei în cont bancar);

  – cerere tip – MODEL CERERE

  ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL

  CERERE – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala
  – Acte de identitate în termen de valabilitate pentru toți membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani;
  – Certificatele de naștere pentru toți membrii familiei cu vârsta sub 14 ani
  – Certificat de căsătorie, hotărârea judecătorească de divorț sau certificate de deces, livret de familie – după caz

  – Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească privind măsura de plasament a copilului; decizia DGASPC sau hotărârea judecătorească privind plasamentul în regim de urgență; hotărârea judecătorească privind instituirea tutelei, original + fotocopie;

  – Adeverință școală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student, precum și forma de învățământ
  – Adeverință de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă), atunci când este cazul
  – Dovada spațiului locativ (contract de vânzare cumpărare, contract de închiriere, titlu de proprietate etc.);
  – Talon autoturism din care să rezulte vechimea mașinii,;
  – Certificat medical de constatare a capacității de muncă (comisie – Casa Județeană de Pensii) pentru persoanele care nu sunt apte de munca;
  – Adeverința de la AJOFM (șomaj) – pt. persoanele apte de muncă;
  – Certificat de încadrare într-un grad de handicap;

  ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU ALOCAȚIA DE SUSȚINERE

  CONFORM LEGII 277 / 2010 ȘI H.G. 38/2011 PENTRU APROBAREA

  NORMELOR METODOLOGICE A LEGII 277/2010

  – cerere tip – MODEL CERERE

  – copii acte de identitate ale tuturor membrilor familiei

  – copii certificat de naștere pentru toți membrii familiei;

  – copie certificat de căsătorie;

  – copie certificat de deces (unde este cazul);

  – copie livret de familie actualizat;

  – adeverință de la locul de muncă cu venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv numărul și valoarea lunară a tichetelor de masă – acolo unde este cazul;

  – adeverință de la Administrația financiară (FISC);

  – adeverință de la Registrul Agricol;

  – talonul autoturismului din care să rezulte anul fabricației (unde este cazul);

  – adeverință de la școală, pentru copiii care frecventează cursurile școlare, în care să se precizeze numărul absențelor pe semestrul anterior și media la purtare;

  – adeverință pentru beneficiarii de ajutor social (VMG);

  – cupon de pensie pentru pensionari (sau beneficiarii de pensie de urmaș)

  – sentință de divorț / sentință de încredințare minor; definitivă și irevocabilă;

  – hotărârea comisiei pentru protecția copilului / sentință judecătorească pentru minorul pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială;

  – certificat de încadrare în grad de handicap (unde este cazul);

  NOTĂ:

  – Actele se prezintă în original și copie;

  – Dispoziția de acordare / respingere a dreptului la alocație se va înainta la A.J.P.I.S. Tulcea și va fi comunicată solicitantului;

  – orice modificare intervenită la venitul familiei sau la numărul de membri, se aduce la cunoștință primarului, în termen de 5 zile.

  CUANTUMUL LUNAR AL ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

  Familiile cu ambii părinți, cu venitul net mediu lunar pe membru de familie sub 200 lei:

  1. 1 copil – 82 lei;
  2. 2 copii – 164 lei;
  3. 3 copii – 246 lei;
  4. 4 sau mai mulți copii – 328 lei;

  Familiile cu ambii părinți cu venitul net mediu lunar pe membru de familie intre 201 si 530 lei:

  1. 1 copil – 75 lei;
  2. 2 copii – 150 lei;
  3. 3 copii – 225 lei;
  4. 4 sau mai mulți copii – 300 lei;

  Familiile cu un părinte cu venitul net mediu lunar pe membru de familie sub 200 lei:

  1. 1 copil – 107 lei;
  2. 2 copii – 214 lei;
  3. 3 copii – 321 lei;
  4. 4 sau mai mulți copii – 428 lei;

  Familiile cu un părinte cu venitul net mediu lunar pe membru de familie între 201 și 530 lei:

  1. 1 copil – 102 lei;
  2. 2 copii – 204 lei;
  3. 3 copii – 306 lei;
  4. 4 sau mai mulți copii – 408 lei;

  Este necesar a se consulta Hotărârea de Guvern nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416 / 2001 privind venitul minim garantat, care conține o listă de bunuri de strictă necesitate și o listă de bunuri care prin deținere duc la neacordarea dreptului la alocația de sprijin.

  ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ANGAJARE AL ASISTENTULUI PERSONAL

  AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV

  1. Acte necesare asistentului personal:

  – copii după actele de identitate ale membrilor familiei;

  – copii după certificatele de naștere ale membrilor familiei;

  – copie după certificatul de căsătorie;

  – copie după certificatul de deces (unde este cazul );

  – adeverință medicală din care să rezulte că solicitantul este apt pentru angajare;

  – cazier judiciar;

  – curriculum vitae;

  – declarație notarială;

  – copie după diploma de studii;

  – adeverință de la administrația financiară;

  – carnetul de muncă (în situația în care persoana solicitantă beneficiază de acesta);

  – ancheta socială efectuată de către membrii SPAS – Primăria comunei I.C. Bratianu;

  – cerere de angajare;

  – repartiție de la AJOFM

  – dosarul medical, care se obține de la Primăria comunei I.C. Bratianu.

  1. Acte necesare persoanei cu deficiență funcțională gravă:

  – copii după actele de identitate ale membrilor familiei;

  – copii după certificatele de naștere ale membrilor familiei;

  – copie după certificatul de căsătorie;

  – copie după certificatul de deces ( unde este cazul );

  – copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;

  – opțiunea persoanei cu deficiență funcțională gravă – de la DGASPC Tulcea;

  – acte medicale din care să rezulte diagnosticul;

  – declarație din care să rezulte faptul că persoana cu deficiență funcțională gravă nu are încheiat un contract de întreținere cu o persoană;

  – copie după decizia de pensie și cupon de pensie (în cazul în care există)

  ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBȚINEREA ÎNDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 2 (3) ANI

  Copii ale următoarelor documente:

  – Carte de identitate a ambilor părinți

  – livret de familie sau buletin de identitate al ambilor soți și certificat de căsătorie în situația în care nu există livret de familie;

  – hotărâre de plasament, sentință judecătorească definitivă și irevocabilă de adopție, dispoziția de instituire a tutelei și numire a tutorelui, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției, hotărâre de plasament de urgență (unde este cazul)

  – certificat naștere copil;

  – cerere către unitatea angajatoare prin care se solicită acordarea concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2, respectiv 3 ani, înregistrată și vizată de angajator;

  – decizia de suspendare a activității;

  Actele de la AJOFM pentru solicitantul care este beneficiar de ajutor de șomaj

  – Cerere tip și declarație tip – CERERE pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului sau a stimulentului de inserție

  – Adeverință tip – Formular ADEVERINȚĂ angajator (nu se admit corecturi, ștersături sau alte modificări);

  NOTĂ:

  Copia după cerere va fi:

  – înregistrată;

  – aprobată;

  – conformitate cu originalul;

  – semnată și ștampilată de administrator;

  ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE PLASAMENT FAMILIAL

  1. Acte privind familia care solicită instituirea măsurii de plasament familial
  1. Cerere din partea familiei care solicită plasamentul.
  2. Copia certificatului de căsătorie al familiei de plasament.
  3. Copia buletinului de identitate (carte de identitate) a persoanei care va ridica alocația de plasament.
  4. Adeverința de venit a familiei de plasament sau ultimul cupon de pensie (unde este cazul).
  5. Adeverința medicală a familiei de plasament.
  6. Declarații de la 3 familii, vecini din care să rezulte că minorul se află la familia de plasament.
  7. Certificat medical de la medicul specialist din care să rezulte diagnosticul mamei, tatălui.
  8. Certificat de cazier judiciar.
  9. Ancheta socială de la primăria de domiciliu a familiei de plasament.
  10. Adeverința de la Administrația Financiară.
  11. Copia actului de proprietate al familiei de plasament.

  1. Acte privind copilul pentru care se solicită instituirea măsurii de plasament familial
  1. Copia certificatului de naștere al minorului.
  2. Adeverința medicală a minorului.
  3. Copia certificatului de deces al părinților copilului.
  4. Copia sentinței de divorț a părinților copilului (unde este cazul).
  5. Adeverința de școlarizare a minorului.
  6. Certificat medical de la medicul specialist din care să rezulte diagnosticul mamei, tatălui.
  7. Ancheta socială de la primăria de domiciliu a copilului.
  8. Planul de servicii întocmit de Primăria de domiciliu a copilului. (Conform Legii nr. 272 / 21.06.2004, republicată, art. 40).
  9. Consimțământul scris al ambilor părinți cu privire la măsura solicitată.
  10. Alte acte care justifică situația de risc în care se află copilul.